Красноградський коледж КЗ "ХГПА" ХОР

Категорії розділу

Мої файли [40]

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Мої файли

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
[ Викачати з сервера (21.9 Kb) ] 05.12.2017, 11:59

 

Міністерство освіти і науки України

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

Харківської обласної ради

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

 

 

______________ Г. Ф. Пономарьова

 

 

« 15 » листопада 2017 року

 

 

 

 

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАЛАДУ

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2017

 

 

 

Кодекс академічної доброчесності Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради розроблений на основі досвіду і зразків кращих вищих навчальних закладів України, українського законодавства та досвіду дотримання академічної доброчесності різних ВНЗ світу.

 

Текст Кодексу розроблено з урахуванням пропозицій громади академії, органів студентського самоврядування та профспілкової організації.

 

Мета Кодексу:

 

– визначення принципів і встановлення норм академічної доброчесності як невідємної складової професійної етики та корпоративної культури;

 

– формування сприятливого академічного середовища для забезпечення високоякісного освітнього процесу, отримання вагомих наукових результатів, що містять обєктивну новизну, встановлення взаємодовіри і взаємоповаги між всіма членами колективу, адміністрацією та особами, що навчаються;

 

– підвищення, престижу та репутації Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради як навчально-наукового та високодуховного центру, забезпечення його публічності, прозорості та відкритості.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Кодекс академічної доброчесності Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради розроблено у відповідності до норм Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Статуту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, а також із використанням досвіду зарубіжних і вітчизняних вищих навчальних закладів та рекомендацій SAIUP – Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні, що реалізується Американськими радами за підтримки посольства США в Україні спільно з Міністерством освіти і науки України.

 

1.2 Кодекс академічної доброчесності визначає правила і норми академічної доброчесності, етичної поведінки, професійного спілкування працівників та осіб, які навчаються, у Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

1.3 Кодекс регулює дотримання високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності академії, а також морально-психологічний клімат у колективі.

 

1.4 Наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, співробітники, студенти, аспіранти академії зобовязуються дотримуватися правил і норм, визначених цим Кодексом, спираючись на принципи:

 

- законності та верховенства права;

 

- свободи та людської гідності;

 

- професіоналізму та компетентності;

 

- чесності і порядності;

 

- справедливості та толерантності;

 

- поваги та взаємної довіри;

 

- відкритості і прозорості;

 

- колегіальності та демократичності;

 

- персональної відповідальності;

 

- нетерпимості щодо недотримання правил і норм Кодексу академічної доброчесності.

 

1.5. У даному Кодексі наведені терміни вживаються у такому значенні:

 

академічна доброчесніcть – це сукупність принципів, правил поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати завдання відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм права та суспільної моралі;

 

академічне шахрайство це будь-які дії учасників освітньо-наукового процесу, сутність яких полягає у наданні або отриманні будь-якої несанкціонованої допомоги або нечесної переваги у будь-якій формі академічної роботи;

 

академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання;

 

конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об‘єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

 

неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

 

подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/ одержують безоплатно;

 

приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв‘язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

 

службові особи - особи, які постійно чи тимчасово обіймають посади, пов‘язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється керівником установи, організації, судом або законом;

 

хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі;

 

2. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

 

2.1 Формами проявів академічної недоброчесності є:

 

- академічний плагіат;

 

- обман, підробка – свідоме надання завідомо неправдивої інформації стосовно змісту та результатів власної освітньої, наукової, творчої діяльності;

 

- приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу;

 

- корегування результатів досліджень під гіпотезу, яку треба довести;

 

- виконання на замовлення та (або) продаж академічних текстів (контрольних, курсових, дипломних робіт, дисертаційних досліджень і навчальної літератури);

 

- використання придбаних академічних текстів, що виконані на замовлення;

 

- академічне шахрайство.

 

2.2 Формами проявів академічного шахрайства є:

 

списування – використання шпаргалок або інших матеріалів та засобів (мобільні телефони, планшети тощо), які не дозволені для використання викладачами, під час тестувань, заліків / екзаменів;

 

несанкціоноване отримання залікових / екзаменаційних матеріалів до чи після проведення академічного контролю, в т. ч. копіювання з контрольних / екзаменаційних робіт інших студентів;

 

фальсифікація чи підробка експериментальних даних лабораторних робіт, соціологічних, психологічних, педагогічних та інших видів досліджень;

 

фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань у власних публікаціях, будь-яких інших даних;

 

використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, індивідуальної, курсової, дипломної тощо);

 

повторна публікація своїх наукових результатів без внесення суттєвих змін, доповнень, уточнень тощо;

 

будь-які дії, пов’язанні із вимаганням або пропонуванням хабаря в обмін на отримання академічної переваги під час складання тестів, контрольних, залікових, екзаменаційних кваліфікаційних робіт тощо;

 

 

 

2.3 Форми академічного плагіату:

 

- використання у власній праці (наукова робота, твір, навчальне видання тощо) чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;

 

- парафраз аби цитування матеріалу, створеного іншою особою без дотримання правил цитування;

 

- спотворене представлення, компіляція чужих ідей з першоджерел чи їх спотворене представлення;

 

- представлення в якості власного здобутку (есе, курсової роботи, дипломного проекту, тез, статті тощо) матеріалів, що були отримані з Інтернету або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи соціальні зв’язки.

 

2.4 Система запобігання та виявлення академічного плагіату в академії:

 

2.4.1 на бакалаврському та магістерському освітніх рівнях вищої освіти:

 

– включення до освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів питань щодо академічної доброчесності;

 

– проведення поточні та підсумкові перевірки результатів навчання, з використанням, переважно, індивідуальних форм контролю;

 

– поступова переорієнтація написання курсових і дипломних робіт на підготовку проектів, що унеможливить компіляцію та плагіат;

 

– посилений контроль завідувачів кафедр, наукових керівників курсових і дипломних робіт, членів екзаменаційних комісій щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо;

 

– перевірка (вибіркова чи фронтальна) курсових і дипломних робіт на предмет академічного плагіату;

 

– створення електронного репозитарію дипломних робіт.

 

 

2.4.2 на освітньо-науковому рівні вищої освіти (аспірантура):

 

– включення до навчальних планів дисциплін з підготовки докторів філософії модулів з академічної доброчесності, академічного письма, етичного кодексу ученого;

 

вияв високої вимогливості і принциповості наукових керівників і наукових консультантів щодо неприпустимості академічного плагіату у дисертаційних дослідженнях докторів філософії і докторів наук;

 

2.4.3 під час атестаційного процесу здобувачів наукових ступенів у спеціалізованих вчених радах академії:

 

обов’язкове проведення експертної оцінки та (або) технічної перевірки (за допомогою спеціалізованих програмних засобів) щодо ознак академічного плагіату в дисертаційних дослідженнях, підготовлених до захисту;

 

– висока вимогливість і принциповість наукових керівників (консультантів), завідувачів кафедр, що рекомендували дисертацію до захисту, експертів з попереднього розгляду дисертацій у спеціалізованій вченій раді щодо недопущення наявності у тексті дисертаційної роботи несанкціонованих текстових запозичень (академічного плагіату);

 

2.4.4 У роботі редакційних колегій наукових видань, щодо яких Комунальний заклад «Харківська гумантіарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради є засновником чи співзасновником:

 

– посилення вимогливості до процесу рецензування статей, що надходять до редколегій, у частині експертної (із залученням членів редколегій, зовнішніх експертів та програмної перевірки поданих матеріалів на предмет академічного плагіату;

 

– підвищення особистої відповідальності членів редакційної колегії за недопущення академічного плагіату в наукових виданнях;

 

 

 

 

 

 

 

3. НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 

3.1. Для педагогічних та науково-педагогічних працівників

 

- є гідним:

 

3.1.1. Сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов‘язки, рішення і доручення керівництва, не допускати зловживання та неефективного використання державної і комунальної власності;

 

3.1.2. Постійно підвищувати професійну кваліфікацію, застосовуючи у своїй діяльності інноваційні освітні методи та технології;

 

3.1.3. Сумлінно ставитися до організації освітнього процесу та забезпечення вибору форм контролю, об‘єктивно та неупереджено оцінювати знання та вміння осіб, що навчаються;

 

3.1.4. Дотримуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, у стосунках зі студентами, керівниками, колегами і підлеглими;

 

3.1.5. Із толерантністю та повагою ставитися до колег та осіб, що навчаються, незалежно від їх етнічної, релігійної, культурної або соціальної приналежності;

 

3.1.6. Сприяти творчій активності студентства, заохочувати і підтримувати будь-яку діяльність, пов‘язану з системою студентського самоврядування, покращенням культурного життя та іміджу академії. Враховувати пропозиції студентства щодо вдосконалення форм та методів навчання;

 

3.1.7. Сприяти практичній реалізації результатів своєї роботи задля покращення життя суспільства, збереження культурно-історичної спадщини, раціонального використання природних ресурсів тощо;

 

3.1.8. Чинити опір псевдонауці, виступати проти проявів академічної недоброчесності;

 

3.1.9. Спиратися на міжнародні та національні правові норми щодо захисту інтелектуальної власності та авторського права;

 

3.1.10. Дбайливо ставитися до бібліотечних, документальних та інших фондів і ресурсів академії;

 

3.1.11. Негайно повідомляти керівництву у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які учасник академічної спільноти вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;

 

3.1.12. Уникати приватного інтересу та конфлікту інтересів.

 

- є неприйнятним:

 

3.1.13. Допускати порушення норм освітнього процесу, його недостатнє науково-методичне забезпечення;

 

3.1.14. Не дотримуватися вимог контракту та виконання індивідуального робочого плану;

 

3.1.15. Запізнюватися на заняття або пропускати їх без поважних причин;

 

3.1.16. Допускати некоректне, зневажливе ставлення до студентів, колег та співробітників;

 

3.1.17. Вдаватися до форм академічного шахрайства, академічного плагіату та інших форм прояву академічної недоброчесності, викладених у Розділі 2;

 

3.1.18. Зловживати владою, впливом або службовим становищем;

 

3.1.19. Допускати факти службового підроблення та службової недбалості;

 

3.1.20. Брати та пропонувати хабарі та (або) здійснювати будь-які інші корупційні дії;

 

3.1.21. Свідомо порушувати нормативні та розпорядчі документи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічн аакадемія» Харківської обласної ради (Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, кодекси, положення, накази та розпорядження) та чинного законодавства України.

 

 

3.2. Для здобувачів вищої освіти та інших осіб, що навчаються

 

- є гідним:

 

3.2.1. Поважати честь і гідність інших осіб;

 

3.2.2. Відповідально ставитись до своїх обов‘язків, вчасно та добросовісно виконувати завдання, передбачені навчальними програмами та планами;

 

3.2.3. Ефективно використовувати час навчальних занять для досягнення освітніх цілей, не марнуючи його на сторонні речі;

 

3.2.4. Активно займатись самостійною роботою, використовуючи методичні посібники, рекомендації викладачів, додатково опрацьовуючи нову літературу, використовуючи всі можливості для отримання необхідних знань;

 

3.2.5. Чесно та відповідально готуватись до поточного, модульного, семестрового і підсумкового контролю, докладаючи зусиль до своєчасного виконання всіх завдань;

 

3.2.6. Використовувати у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірені та достовірні джерела інформації та грамотно посилатися на них;

 

3.2.7. Подавати на оцінювання лише самостійно виконану роботу, що не є запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами;

 

3.2.8. У разі виникнення труднощів під час виконання навчальних чи дослідницьких завдань звертатись до інших за допомогою, яка є у межах прийнятного, наприклад, щодо редагування тексту, обговорення власних ідей тощо;

 

- є неприйнятним:

 

3.2.9. Виявляти нешанобливе та некоректне ставлення до осіб, що навчаються, представників викладацького складу або адміністрації;

 

3.2.10. Запізнюватись на навчальні заняття та пропускати їх без поважних причин;

 

3.2.11. під час освітнього процесу неправомірно використовувати джерела інформації (усні (підказки), письмові (роботи інших осіб), друковані (книги, методичні посібники), електронні (телефони, планшети);

 

3.2.12. Просити, надавати та одержувати допомогу від третіх осіб (у тому числі і в якості підставних) при проходженні поточного, модульного, семестрового і підсумкового контролю; використовувати родинні або службові зв‘язки для отримання позитивної або вищої оцінки;

 

3.2.13. Надавати для оцінювання письмову роботу, підготовлену за участі інших осіб;

 

3.2.14. Фальсифікувати або фабрикувати інформацію, наукові результати з їх наступним використанням у роботі (курсовій, дипломній, дисертаційній);

 

3.2.15. Отримувати або пропонувати хабар за отримання будь-яких переваг у навчальній або дослідницькій діяльності;

 

3.3. Факти порушення науковими, педагогічними, науково-педагогічними працівниками та особами, що навчаються, норм Кодексу академічної доброчесності виносяться на розгляд Комісії з питань етики та академічної доброчесності, повноваження якої встановлюються Розділом 4 цього Кодексу.

 

4. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 

4.1 Комісія з питань етики та академічної доброчесності (далі – Комісія) створюється з метою моніторингу дотримання членами академічної спільноти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради Кодексу академічної доброчесності.

 

4.2 У своїй діяльності Комісія керується нормами загальнолюдської моралі та етики, Конституцією України, Законами України, постановами ВРУ, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів, наказами і розпорядженнями МОН України, Статутом КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради та цим Кодексом.

 

4.3 Строк повноважень Комісії складає 3 роки.

 

 

 

 

4.4 Комісія має право:

 

отримувати, розглядати та здійснювати аналіз заяв щодо порушення Кодексу академічної доброчесності та готувати відповідні висновки;

 

– залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

 

– проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики викладачів та студентів;

 

– ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності, якості освіти та наукової діяльності;

 

– готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню та наукову діяльність академії;

 

– надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання положень Кодексу.

 

4.5 Склад Комісії затверджується наказом ректора, до складу якої обов’язково входять:

 

– голова Комісії;

заступник голови координатор Проекту сприяння академічній доброчесності – SAIUP в академії;

юрисконсульт академії;

– голова первинної профспілкової організації;

– голова студентської ради академії;

інші представники структурних підрозділів.

 

4.6 Склад Комісії оголошується на засіданні Вченої ради академії.

 

4.7 При розгляді конкретної заяви до складу Комісії тимчасово включаються декан (директор коледжу) або один із його заступників та голова студентської ради факультету (коледжу), який представляє особа, відносно якої розглядається питання порушення Кодексу академічної доброчесності. Голова студентської ради не залучається, якщо зазначена особа не є студентом.

 

4.8 Засідання Комісії є правомочним, а рішення вважається прийнятим, якщо в ньому взяло участь не менше 2/3 членів Комісії і більше половини проголосувало за чи проти нього.

 

4.9 На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності. При неявці останньої засідання переноситься з письмовим попередженням цієї особи (не пізніше ніж за три робочі дні) про дату, місце і час проведення наступного засідання. У разі повторної неявки засідання проводиться за відсутності особи, щодо якої розглядається питання порушення Кодексу академічної доброчесності.

 

4.10 За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді затверджених висновків «Про порушення норм Кодексу академічної доброчесності Комунального закаду «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради» чи «Спростування фактів щодо порушення норм Кодексу академічної доброчесності Комунального закаду «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради». Вищевказані висновки Комісії носять рекомендаційний характер та подаються ректору академії для подальшого вживання відповідних заходів морального чи дисциплінарного характеру.

 

4.11 Будь-який учасник академічної спільноти, якому стали відомі факти порушення норм Кодексу академічної доброчесності чи підготовки про можливість такого порушення, має звернутися до голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на імя її голови. У заяві обов‘язково зазначаються – особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, курс, група, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

 

4.12 З надання неправдивої інформації щодо порушення норм Кодексу академічної доброчесності до заявника вживаються заходи сорального чи дисциплінарного характеру.

 

4.13 Вчена рада раз на рік заслуховує звіт голови Комісії з академічної доброчесності та приймає рішення щодо її подальшої діяльності.

 

 

 

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 

5.1 За порушення норм академічної доброчесності педагогічні та науково-педагогічні працівники Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради можуть бути притягнуті до моральної чи дисциплінарної відповідальності відповідно до нормативних і розпорядчих документів академії, норм законодавства України, у тому числі таких як:

 

– оголошення попередження, винесення догани;

 

недопущення до участі в конкурсі на заміщення вакантних посад;

 

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади;

– позбавлення премії на різні терміни;

 

– відмова у продовженні терміну дії контракту.

 

5.2 За порушення правил академічної доброчесноcті особи, що навчаються в університеті, можуть бути притягнуті до таких форм відповідальності як:

 

– повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, заліку тощо);

 

– попередження;

 

– винесення догани.

 

5.3 Наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти та інші особи, що навчаються, мають право на незаборонені законодавством способи оскарження звинувачень в порушенні норм академічної доброчесності.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1 Кодекс академічної доброчесності ухвалюється Вченою радою академії.

 

6.2 Кодекс академічної доброчесності набирає чинності з моменту схвалення його більшістю членів Вченої ради та оприлюднення на офіційному сайті Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

 

6.3 Здобувачі вищої освіти мають бути ознайомлені з Кодексом академічної доброчесності впродовж місяця з дня зарахування до академії, а педагогічні та науково-педагогічні працівники – при прийомі на роботу одночасно з ознайомленням з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

6.4 Всі працівники та особи, що навчаються, повинні знати і дотримуватися принципів і норм Кодексу академічної доброчесності. Незнання цих норм не може слугувати виправданням щодо його порушення.

 

6.5 Невиконання норм Кодексу академічної доброчесності є предметом розгляду Комісії з академічної доброчесності.

 

6.6 Зміни і доповнення до Кодексу академічної доброчесності виносяться на розгляд Вченої ради за пропозиціями Вчених рад факультетів, профспілки, Комісії з академічної доброчесності, студентської ради, наукового товариства студентів, аспірантів, молодих учених.

 

 

 

Розглянуто і схвалено

Вченою радою Комунального закладу

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

Харківської обласної ради

 

(протокол № 4 від « 15 » листопада 2017 року) 

Категорія: Мої файли | Додав: hdpa_koledgj
Переглядів: 437 | Завантажень: 3 | Рейтинг: 0.0/0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Вхід на сайт

Пошук

Друзі сайту